AI都能吟诗作对了?李白们表示不服

ai
最后编辑于 2020年03月28日 人工智能

在某些积累了大量数据的领域,人工智能确实有相当大的用武之地。杭州真气科技有限公司最近上线了一个深度学习应用演示平台,zq-ai.com,通过机器学习海量的古诗和对联数据,实现了AI写诗、AI写对联。输入想要查询的古诗题目或对联上联,可以查看AI写的诗和AI写的对联,挺有意思。

调节不同的搜索Topk可以生成不同的古诗。Top k是一个经典的算法,就是在给定的数据中找到排序为前k名的数据,这里的排序可以从大到小或从小到大,或者按照某种规则排出一个优先队列。不知道zq-ai的排序是按照什么规则来弄的。

AI作的诗粗看还可以,对句工整,还有押韵,是那么回事儿。但是细品就不行了,表达的意境和字句的拿捏,相比古代诗句堪称云泥之别。假如李白杜甫们在世,肯定表示不服。

下面是搜索"一零二四"的对联和诗句:

对联 Topk = 1 或 Topk = 2:

上联:一零二四
下联:六十万八

对联 Topk = 3:

上联:一零二四
下联:六七八九

五言绝句 Topk = 1:

一零二四
我本无心人,何处求佛屋。
一切皆妄言,此间真净福。

五言律诗 Topk = 1:

一零二四
万事皆如梦,人生亦似云。
一身多病日,四海未休军。
白发无新分,青山有旧群。
故园归去也,何以报吾君。

七言绝句 Topk = 2:

一零二四
春风吹梦过江南,一度思量两鬓惭。
今日不知身是客,看花犹似昔年三。

七言律诗 Topk = 2:

一零二四
春风吹我入山来,一度相逢笑口开。
花鸟不知人老去,松萝依旧客重栽。
云中鸡犬无消息,世上英雄有劫灰。
独立苍茫发深省,此身原自出尘胎。

AI作诗:
https://www.zq-ai.com/#/nlp/newpoem

登录注册后才能评论。